ศิษย์เก่าทำดี

ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (สิงห์เหลือง รุ่น 5) ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 7 โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เงินบำรุงโรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน เลี้ยงไอศกรีม มอบของเล่นต่างๆ มากมาย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 โรงเรียนอรัญญิการาม อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Read More »