ข่าวประชาสัมพันธ์

ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (สิงห์เหลือง รุ่น 5) ได้จัดกิจกรรมทำดีเพื่อสังคม ครั้งที่ 7 โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน เงินบำรุงโรงเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน เลี้ยงอาหารกลางวัน เลี้ยงไอศกรีม มอบของเล่นต่างๆ มากมาย และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2560 ...
Read More
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรและจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มรร.บางคล้า โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ...
Read More
คุณประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ในฐานะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จัดประชุมนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   ราชนครินทร์ โดยมีนักศึกษาวิชาหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ...
Read More
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษากองทุนกู้ยืมเรียนเพื่อการศึกษา (กยศ.) รายใหม่ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2560 ณ หอประชุม  ชั้น5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของกองทุน กยศ. และรับความรู้จากธนาคารผู้ให้กู้ ร่วมไปถึงปลูกฝังค่านิยมการการชำระคืนหลังสำเร็จการศึกษา ...
Read More
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพแก่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย การอบรมให้ความรู้เรื่อง “จิตสำนึกและมารยาทในการขับรถ” การอบรมให้ความรู้เรื่อง “การขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุ” และการอบรมให้ความรู้เรื่อง  “ข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน” วิทยาการจากสมาคมสงเคราะห์การกุศลฉะเชิงเทรา ...
Read More
งานส่งเสริมประชาธิปไตย หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างความเป็นพลเมืองดีและห่างไกลยาเสพติด วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องเรียน อาคารคณะครุศาสตร์ บางคล้า โดยมีนักศึกษาชมรมพลพรรครักประชาธิปไตย ร่วมเป็นวิทยากรจัดฐานการเรียนรู้ และมีนักศึกษาสาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม ...
Read More
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์   รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุม มรร.บางคล้า และได้รับเกียรติจากผู้กำกับและข้าราชการตำรวจ สถานีตำรวจภูธรบางคล้า เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จัดโดยฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล ...
Read More
คุณวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบอนามัยและสุขาภิบาล ของงานบริการและเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏอุบลราชธานี และนำระบบมาปรับใช้กับ มรร ...
Read More
ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์  รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ให้การต้อนรับคณาจารย์ บุคลากร และผู้นำนักศึกษากองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสมาศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 ...
Read More