ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลติดต่อหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 

กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์  ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทรศัพท์ 0 3850 0000 ต่อ 6079                   โทรสาร 0 3881 0337

Facebook งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

E-mail kob10102533pongsakorn@gmail.com (ผู้ดูแลระบบ)