ประจำปี 2560

ดร.ณสิกาญจน์  เจริญหิรัญธรณ์ 
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการศึกษา (ปฐมวัย)
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้รับใบอุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลภาสินี
และภาสินีเนอร์สเซอรี่
ผลงานดีเด่น
– ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2554
– ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
– ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมนักเรียนระดับปฐมวัย ดีเด่น
– ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนได้มาตรฐาน
– ได้รับเกียรติบัตรเป็นโรงเรียนได้รับมาตรฐานด้านความสะอาดดีเด่น
– ได้รับรางวัลศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ระดับดีมากของจังหวัดสมุทรปราการ
– ได้รับเกียรติบัตรผู้บริหารดีคุณธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
– ได้รับเกียรติบัตรเป็นบุคคลต้นแบบการจัดการศึกษาปฐมวัย

นางสาวนิตยา แสนใจกล้า
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการศึกษา (ประถมศึกษา)
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังบูรพา
ผลงานดีเด่น
– ได้รับรางวัลครูดีศรีสระแก้ว ประเภทผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
– เป็นบุคคลที่ส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยทางการศึกษาดีเด่น
– ได้รับรางวัลคนดีศรีสระแก้ว ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
– ผู้บริหารที่มีผลงานด้านบริหารงานวิชาการและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ช่วงชั้นที่ 1 คะแนนเฉลี่ยในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ประเมินสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
– ได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา
– วิทยากรการอบรมโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ
– ได้รับรางวัลรางวัลคุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
– ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
– ได้รับรางวัลเสมาคุณธรรม ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
– ได้รับรางวัลครูดีชายขอบ (ครูดีมีอุดมการณ์)

นางนงนุช  พรชัยไชยวัฒน์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการศึกษา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ตำแหน่งปัจจุบัน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ผลงานดีเด่น
– รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
– รับรางวัลพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ประเภทผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเด็กและเยาวชน
– ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
– ได้รับการแต่งตั้งเป็นวิทยากรแผนปฏิบัติด้านการศึกษา ระดับประเทศ
– ได้รับการแต่งตั้งเป็นประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ยิ้มสกุล
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการศึกษา (อุดมศึกษา)
ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ผลงานดีเด่น
– ผลงานทางวิชาการและการวิจัย ได้รับทุนจาก สกอ. สกว. และทุนภายใน
– ดำรงตำแหน่งบริหารสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เช่น
หัวหน้าโปรแกรมวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว รองคณบดีคณะครุศาสตร์
– เป็นวิทยากรอบรมให้กับผู้บริหารและครูในโรงเรียนเครือข่าย
– เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการทำผลงานทางวิชาการครูระดับชำนาญการพิเศษ
– เป็นกรรมการหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิต
– เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
– เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
– เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
– เป็นวิทยากรทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
– ได้รับคัดเลือกเป็นบุคลากรสายสอนดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

นายพงษ์เทพ รัตนา
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านเกษตรกรรม
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลงานดีเด่น
– กำนันตำบลบางคา ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอราชสาส์น
– สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ
– ประธานสภาเกษตรกรอำเภอราชสาส์น
– กรรมการชุดต่างๆ ระดับจังหวัดและสภาเกษตรกรด้านเกษตรกรรม
– เป็นนักพัฒนาท้องถิ่น ช่วยเหลือทางราชการและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
– ได้รับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม

นายจิตรกร เผด็จศึก
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาสังคม
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท จิตรกรเสริมทรัพย์ลิซซิ่ง จำกัด
ผลงานดีเด่น
– รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ดูแลด้านโลจิตสติกส์
– กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา
– กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร
– ประธานกองทุนหมู่บ้าน
– ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
– ประธานชมรมวิ่งเมืองแปดริ้ว
– ประธานฝ่ายผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส สโมสรไลออนส์ฉะเชิงเทรา

นายอาทร ช่วยณรงค์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชน
ตำแหน่งปัจจุบัน กำนันตำบลบางพระ
ผลงานดีเด่น
– รองประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
– ปราชญ์สหกรณ์ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา
– เครือข่ายพิทักษ์เด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดฉะเชิงเทรา
– วิทยากรการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา
– ปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย
– รับรางวัลสิงห์ทอง จากกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย