ประจำปี 2559

นางสาวณัฐนันท์ สุวรรณเจริญ
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการศึกษา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โรงเรียนวัดประชาบำรุง
ผลงานดีเด่น
-ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น
-พัฒนาสถานศึกษาให้เจริญก้าวหน้า

นายกิตติพงษ์ ทับพยุง
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการศึกษา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ม.ราชภัฏราชนครินทร์
ผลงานดีเด่น
-อดีตผู้นำนักศึกษา
-ช่วยเหลืองานต่างๆ ของชุมชนและมหาวิทยาลัย

นางปัญชริน ใคร่ครวญ
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านบริหารธุรกิจ
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ประธานฝ่ายภูมิภาค สมาคมภริยาทหารเรือ
ผลงานดีเด่น
-บริหารงานและบุคลากรธุรกิจหมู่บ้านนาวีเฮ้าส์
-กิจกรรมเพื่อสังคม

นายเสกสรรค์ ฉันทมิตร
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสังคม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน นายช่างเทคนิค 8
การรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลงานดีเด่น
-ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัย และสังคม

นายกิจ ไกรทิพย์บดี
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสังคม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้ดำเนินรายการทีวี รายการเหตุบ้านการเมือง
ผลงานดีเด่น
-ช่วยเหลืองานสังคมต่างๆ

นายวัฒนา รัตนวงศ์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสังคม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผลงานดีเด่น
-บริจาคเงินและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

นายกำพล เลิศเกียรติดำรงค์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสังคม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารบริษัทดีดีบิ้วตี้เฮ้าส์ จำกัด
ผลงานดีเด่น
-บริจาคเงินและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

นายอิมรอน ซำสุรีย์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสังคม
ตำแหน่งงานปัจจุบัน เกษตรกร
ผลงานดีเด่น
-เคยเป็นกำนันตำบลสิงโตทอง พัฒนาพื้นที่

ดร.เฉลิมพล นุชอุดม
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการปกครอง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน สมาชิกสภาเขตลาดกระบัง
ผลงานดีเด่น
-ช่วยเหลือสังคม เป็นนายกสโมสรไลออนส์ สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

นายสมชาย ระวังเหตุ
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการปกครอง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี
ผลงานดีเด่น
-ช่วยเหลือกิจกรรมสังคม/พัฒนาพื้นที่

นายชาลี เจริญสุข
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการปกครอง
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปดริ้วเจริญสุข
ผลงานดีเด่น
-อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) จังหวัดฉะเชิงเทรา
-ช่วยเหลืองานกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

พันจ่าตรีโชคชัย โสมสิริพันธ์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการกีฬา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน เจ้าหน้าที่คลังเรือยาว หน่วยสงครามพิเศษฯ
ผลงานดีเด่น
-เป็นคณะผู้ริเริ่มและส่งนักกีฬาเรือภายในนามมหาวิทยาลัยและได้รับรางวัล

เรือโทมโนมัย ทุมมณี
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการกีฬา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน บังคับหมวดป้องกันที่ 2 สำนักงานเรือพาย
ผลงานดีเด่น
-เป็นคณะผู้ริเริ่มและส่งนักกีฬาเรือภายในนามมหาวิทยาลัยและได้รับรางวัล

พันจ่าเอกไวกูณฐ์ วังแก้ว
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการกีฬา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ผู้บังคับหมู่ป้องกันภัยที่ 4
ผลงานดีเด่น
-เป็นคณะผู้ริเริ่มและส่งนักกีฬาเรือภายในนามมหาวิทยาลัยและได้รับรางวัล

นางสาววรัชยา รองศักดิ์
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการกีฬา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน เลขานุการนายก องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงแฝก จ.มหาสารคาม
ผลงานดีเด่น
-นักกีฬาทีมชาติเรือพาย เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยและได้รับรางวัล

นาวาตรีชวน น้อยมา
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการกีฬา
ตำแหน่งงานปัจจุบัน ครู แผนกฝึกและศึกษา หน่วยสงครามพิเศษฯ
ผลงานดีเด่น
-เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือกีฬาเรือพายของมหาวิทยาลัยจนได้รับรางวัล

นายสุทธิ มะหะเลา
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านเกษตรศาสตร์
ตำแหน่งงานปัจจุบัน เจ้าของกิจการ ร้านบุญสว่าง
ผลงานดีเด่น
-ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่น
-ประธานกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงลุ่มแม่น้ำบางปะกง