ผู้บริหารและบุคลากร

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

ตำแหน่ง รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
คุณวุฒิ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
หมายเลขโทรศัพท์ 09 – 8824 – 0841

นางวัลยา วงศ์ณรัตน์

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีทางการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 1772 – 2343

นายประภาส มาดะมัน

ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
คุณวุฒิ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยเกริก
หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 1863 – 3035

นายพงศกร สวัสดิ์มาก

ตำแหน่ง
-เลขานุการรองอธิการบดีกิจการนักศึกษา
-เจ้าหน้าที่งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
คุณวุฒิ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
หมายเลขโทรศัพท์ 08 – 4563 – 3538