ประวัติกองพัฒนานักศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นสำนักกิจการนักศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2530 เป็นส่วนราชการในสังกัดวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ตอนที่ 73 วันที่ 17 เมษายน 2530) ต่อมาเมื่อวิทยาลัยครูฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ยกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา และสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ตามลำดับ กองพัฒนานักศึกษา ก็ยังมีฐานะเป็นสำนักกิจการนักศึกษา จนกระทั่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้ สำนักกิจการนักศึกษา    ได้ถูกปรับฐานะเป็น กองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จนถึงปัจจุบัน (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที่ 62 ง วันที่ 29 มิถุนายน 2549)

กองพัฒนานักศึกษา เป็นส่วนราชการในสังกัดสำนักงานอธิการบดี มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งการให้บริการและจัดสวัสดิการแก่นักศึกษาให้ได้รับความเทาเทียมและเสอมภาค เพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยกองพัฒนานักศึกษาแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. หน่วยงานบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่ในด้านการบริหารงานทั่วไป และงานบริการนักศึกษา ได้แก่ การยื่นคำร้องผ่อนผันทหาร การเบิกเงินงบประมาณกิจกรรมนักศึกษาและติดตามการใช้งบประมาณ การรวบรวมและสรุปผลการจัดกิจกรรมนักศึกษา การเช็คระบบเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา และการขอใบรับรับรองความประพฤติ ฯลฯ
  2. หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา มีหน้าที่ในด้านการให้บริการและการจัดสวัสดิการแก่นักศึกษา และงานบริการนักศึกษา ได้แก่ งานประกันอุบัติเหตุนักศึกษา งานสมัครเรียนการศึกษาวิชาทหารงานวินัยและความประพฤตินักศึกษา งานบริการข้อมูลศิษย์เก่า ฯลฯ โดยแบ่งฝ่ายงานเป็น 2 ฝ่าย ดังนี้

2.1 ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มีหน้าที่บริการนักศึกษาด้านการกู้เงินยืมกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เงินทุนการศึกษาทั่วไป บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ฯลฯ

2.2 ฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล มีหน้าที่ให้บริการนักศึกษาด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและบริการเวชภัณฑ์พื้นฐาน บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและโภชนาการ งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด งานป้องกันโรคติดต่อและโรคตามฤดูกาล และงานรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ฯลฯ

  1. หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา มีหน้าที่ในด้านการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษา และงานบริการนักศึกษา ได้แก่ การขอจัดตั้งและกำกับดูแลกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา การจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษาทุกกลุ่ม และบริการให้คำปรึกษาต่อการจัดกิจกรรมนักศึกษา