ถวายเทียนพรรษา

คุณวัลยา  วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น องค์การนักศึกษาภาคปกติ สโมสรนักศึกษาทุกคณะ หอพักนักศึกษา ร่วมจัดโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดไผ่ขวาง อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา