ศึกษาดูงานระบบ

คุณวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาระบบอนามัยและสุขาภิบาล ของงานบริการและเสริมสร้างสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย  ราชภัฏอุบลราชธานี และนำระบบมาปรับใช้กับ มรร.