ประชุมนักศึกษาวิชาทหาร

คุณประภาส มาดะมัน หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ในฐานะผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร จัดประชุมนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการและขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ   ราชนครินทร์ โดยมีนักศึกษาวิชาหารเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน